Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen 42 Webstudio en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 42 Webstudio, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 42 Webstudio en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met 42 Webstudio zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle offertes van 42 Webstudio zijn gedurende twee weken na ontvangst geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. 42 Webstudio kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is 42 Webstudio daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 42 Webstudio anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 42 Webstudio niet tot levering van een deel van de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3: Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 42 Webstudio de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 42 Webstudio zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 42 Webstudio de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal 42 Webstudio daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal 42 Webstudio proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. 42 Webstudio zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 42 Webstudio kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en 42 Webstudio zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4: Ontwikkeling of onderhoud website

 1. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 42 Webstudio.
 2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 42 Webstudio het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
 4. 42 Webstudio zal trachten de Wederpartij zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 5. Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wederpartij en 42 Webstudio. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.
 6. De Wederpartij is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 7. Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 8. De Wederpartij is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Wederpartij mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek.
 9. Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 10. 42 Webstudio brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens 42 Webstudio over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.
 11. Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Wederpartij, kan de Wederpartij met 42 Webstudio een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal 42 Webstudio hier aparte tarieven voor hanteren.
 12. Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal 42 Webstudio na oplevering van de website de Wederpartij gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door 42 Webstudio hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 5: Inhoud website

 1. 42 Webstudio is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Wederpartij.
 2. 42 Webstudio heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
  • in strijd is met de wetgeving;
  • en gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 3. 42 Webstudio is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij 42 Webstudio op te hoogte van was deze inhoud.

Artikel 6: Malware en/of virussen

 1. De Wederpartij plaatst geen maleware en/of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen.
 2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de maleware en/of virus per direct verwijderd.
 3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft 42 Webstudio het recht de Overeenkomst te beëindigen en de website buiten werking te stellen.

Artikel 7: Hosting

 1. 42 Webstudio heeft geen eigen hosting tot beschikking.
 2. 42 Webstudio schakelt voor de hosting een derde-partij in. 42 Webstudio fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.
 3. Wanneer de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat heeft 42 Webstudio het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
 4. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. 42 Webstudio verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.
 5. 42 Webstudio is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door 42 Webstudio ingeschakelde derden.
 6. 42 Webstudio is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door 42 Webstudio ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 8: Domeinregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam.  42 Webstudio is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 3. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar  en kan niet gewijzigd worden.
 4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 5. 42 Webstudio is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 9: Uitvoering overeenkomst

 1. 42 Webstudio zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. 42 Webstudio heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. 42 Webstudio heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 42 Webstudio het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is 42 Webstudio niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 42 Webstudio het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 42 Webstudio.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 42 Webstudio het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10: Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van 42 Webstudio.
 4. Van alle bijkomende kosten zal 42 Webstudio tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 11: Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien 42 Webstudio bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is 42 Webstudio gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien 42 Webstudio het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op 42 Webstudio rustende verplichting ingevolge de wet
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • 42 Webstudio alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. 42 Webstudio zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. 42 Webstudio zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 12: Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien 42 Webstudio gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan 42 Webstudio heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij 42 Webstudio schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij 42 Webstudio alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat 42 Webstudio zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat 42 Webstudio binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13: Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van 42 Webstudio.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 14: Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door 42 Webstudio aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door 42 Webstudio aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. 42 Webstudio is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 6. 42 Webstudio en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 42 Webstudio en de verplichtingen van de Wederpartij jegens 42 Webstudio onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15: Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft 42 Webstudio in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 42 Webstudio in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 42 Webstudio totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17: Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft 42 Webstudio het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is 42 Webstudio bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst 42 Webstudio omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van 42 Webstudio kan worden gevergd.
 3. 42 Webstudio behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 42 Webstudio bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is 42 Webstudio bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst 42 Webstudio omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van 42 Webstudio kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 42 Webstudio kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 42 Webstudio op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien 42 Webstudio de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is 42 Webstudio niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door 42 Webstudio geleden schade.

Artikel 19: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan 42 Webstudio of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 42 Webstudio geen invloed kan uitoefenen en waardoor 42 Webstudio niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 42 Webstudio in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. 42 Webstudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 42 Webstudio zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel 42 Webstudio als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 42 Webstudio zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien 42 Webstudio ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 42 Webstudio gerechtigd om het reeds nagekomen respectieveli